0
Your Cart

Terms and Conditions

Algemene voorwaarden
Laatst gewijzigd op 11 mei 2023
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 621 Ferments zijn bij
uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene
Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van 621 Ferments worden bedongen, worden evenzeer
bedongen ten behoeve van door 621 Ferments ingeschakelde tussenpersonen en andere
partijen.
1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk
geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden
onvoorwaardelijk accepteert.
Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van 621 Ferments zijn vrijblijvend en 621 Ferments behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond
van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- of
drukfouten.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 621
Ferments. 621 Ferments is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde
voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 621 Ferments
zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling
nemen.
Artikel 3. Levering
3.1 De door 621 Ferments opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling
te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de
leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de
overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel
de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De minimale ordergrootte is 1 fles. Er geldt een bijdrage aan de bezorgkosten van € 8,00
per adres binnen Nederland, ongeacht het bestelde aantal dozen. Voor bestellingen die in
bedrag groter zijn dan € 175,00 worden door 621 Ferments geen bezorgkosten gerekend.
Voor zendingen aan Europese adressen zal 621 Ferments apart de bezorgkosten berekenen.
Voor afwijkende (geschenk)verpakkingen en verpakkingsformaten gelden afwijkende
bezorgkosten, die nader door 621 Ferments vast te stellen zullen zijn.
3.3 Vanwege de beperkte controle over hoe het pakket voor een buitenlandse zending door
de verzendpartner in het desbetreffende land wordt behandeld neemt 621 Ferments geen
verantwoordelijkheid voor enige geleden schade en/of vermissing.
Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief
BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen,
tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling kan geschieden per IDEAL, VISA of Mastercard.
4.3 Pas nadat de betaling is ontvangen door 621 Ferments, zal 621 Ferments op levering over
gaan.
4.4 Indien zich een probleem voordoet met de onder 4.2 genoemde betaalmogelijkheden, en
621 Ferments al wel tot levering is overgegaan, zal de maximale betalingstermijn 10
werkdagen bedragen. Bij overschrijding van die betalingstermijn bent u vanaf de dag dat
betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente
van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 621 Ferments bent u een bedrag van vijftien
euro (€ 15,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien 621 Ferments haar vordering
ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 621 Ferments gerechtigd zonder
ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee
samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar
rechten.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van
enige overeenkomst aan 621 Ferments verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake
van de producten gaat over op het moment van ontvangst door u. Tussen verzending en
levering draagt 621 Ferments het risico voor de te leveren producten.
Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u 621 Ferments daarvan zo
spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf kalenderdagen na de aflevering, schriftelijk en
gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft 621 Ferments de keuze de desbetreffende producten
tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde
daarvan te restitueren.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen 14 kalenderdagen na aflevering aan 621 Ferments te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking
inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor
retourzendingen voor uw rekening komen. Bij retournering van producten zal het
aankoopbedrag exclusief de verzendkosten worden gerestitueerd.
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in
het verkeer tussen u en 621 Ferments, dan wel tussen 621 Ferments en derden, voor zover
betrekking hebbend op de relatie tussen u en 621 Ferments, is 621 Ferments niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 621
Ferments.
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 621 Ferments in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat
621 Ferments gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In
het geval 621 Ferments door overmacht de geplaatste order niet kan leveren zullen reeds
betaalde dragen voor aankoop en levering van deze order worden gerestitueerd.
Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan 621 Ferments schriftelijk opgave doet van een adres, is 621 Ferments
gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 621 Ferments schriftelijk
opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door 621 Ferments gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe
en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten
gelden op grond van het feit dat 621 Ferments deze voorwaarden soepel toepast.
9.3 621 Ferments is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken
van derden.
9.4 621 Ferments behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.
Retourbeleid
Indien u een aankoop wilt retourneren vragen wij u een verzoek te mailen naar
info@621ferments.com.